Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" – нові можливості для бізнесу

18 Червня 2018

17 червня 2018 року набув чинності новий Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII (Закон), який замінить застарілі норми Закону «Про господарські товариства» 1991 року в частині регулювання товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю (ТОВ та ТДВ).

Про те, які можливості Закон створює для найпоширенішої форми організації бізнесу (ТОВ), дивіться нижче.

1. Чи повинно ТОВ змінювати статут негайно після 17 червня 2018 року?

 • ТОВ не зобов'язане приводити статут у відповідність до Закону.

 • До 17 червня 2019 року включно, протягом одного року з дати набрання чинності Законом, існуючий статут ТОВ має перевагу над положеннями Закону (проте за умови, що положення статуту відповідали "попередньому" законодавству станом на день набрання чинності Законом, тобто до 17 червня 2019 року). Це правило не застосовується з моменту, коли ТОВ вносить зміни до статуту протягом одного року з дати набрання чинності Законом.

2. Що можливо змінити в статуті?

I. Можливо виключити певні положення, які раніше були обов’язковими для статуту ТОВ. Відповідно до Закону в статуті має зазначатися тільки наступна інформація:

 • найменування ТОВ;

 • органи управління та їх компетенція;

 • порядок вступу та виходу учасника з ТОВ.

Зазначати розмір статутного капіталу, склад учасників, їх частки буде необов’язково. Це означитиме, що Єдиний державний реєстр (ЄДР) наразі буде єдиним джерелом інформації про учасників ТОВ, розмір статутного капіталу та часток учасників, що відповідає світовій практиці.

II. Натомість учасники можуть зазначити в статуті нові правила про:

 • порядок реалізації переважного права учасника на придбання частки або відсутність такого права;

 • детальний порядок, способи та строки збільшення статутного капіталу (за рахунок реінвестиції дивідендів, додаткових вкладів, конвертації боргу в капітал);

 • умови передачі частки в заставу;

 • строк, порядок та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з ТОВ;

 • період, за який виплачуються дивіденди, строк виплати дивідендів, умови, у разі настання яких дивіденди не можуть виплачуватися;

 • детальний порядок скликання та проведення загальних зборів учасників (ЗЗУ);

 • індивідуальний кворум ЗЗУ (Закон не встановлює обов’язковий кворум);

 • індивідуальні пороги для прийняття рішень ЗЗУ; можливість заочного голосування та голосування шляхом опитування. Однак, певні рішення приймаються тільки одностайно і цей порядок не в усіх випадках може бути змінений статутом ТОВ;

 • особливості проведення ЗЗУ товариством, що має одного учасника;

 • порядок призначення членів та компетенція колегіального виконавчого органу ТОВ;

 • порядок обрання членів та компетенція наглядової ради ТОВ;

 • порядок укладення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість.

3. Формування статутного капіталу

Мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ не встановлено. Отже, наприклад, статутний капітал ТОВ може бути 1 гривня.

4. Кількість учасників

Скасовано обмеження щодо кількісті учасників ТОВ (раніше – 100 учасників). Для цілей прийняття рішень ЗЗУ поріг для прийняття рішень рахується від сукупної частки усіх учасників ТОВ, а не від присутніх на зборах.

5. Гнучкі правила обігу часток ТОВ та запобігання рейдерству

Наразі учасники можуть встановити індивідуальні правила для відчуження часток іншим учасникам ТОВ або третім особам, передачі частки в заставу, реалізації переважного права або відмови від нього, розподілу часток у випадку збільшення статутного капіталу. Такі правила можуть бути внесені в статут за одностайним рішенням всіх учасників.

У випадку обігу часток відсутня необхідність збирати ЗЗУ та вносити зміни в статут про склад учасників (якщо ТОВ скористалося можливістю закону не вказувати цю інформацію в статуті). На практиці це означає, що учасники є незалежним від рішення ЗЗУ погодити таку зміну складу чи ні. Зміна власника частки ТОВ відбувається виключно через запис в ЄДР. Звернутися до ЄДР щодо зміни складу учасників може зацікавлений набувач частки в ТОВ незалежно від волевиявлення інших учасників.

До правил оформлення відчуження часток також внесені зміни. Скасовано контроль нотаріуса за змістом договору про відчуження частки (якщо сторони за бажанням звертаються до нотаріуса). Пропонується користуватися актом приймання-передачі частки для державної реєстрації змін до складу учасників ТОВ.

Також, замість посвідчення договору наразі можна:

 • посвідчити акт приймання передачі частки (це зручно для великих і складних правочинів), інший правочин про передачу або перехід частки (наприклад, договір про вклад частки до статутного капіталі іншого товариства) чи інше волевиявлення щодо зміни участі в статутному капіталі ТОВ (наприклад, заяви про вихід тощо); або

 • засвідчувати справжність підпису на договорі про відчуження частки.

Але навіть якщо сторони все ще бажають посвідчити сам договір, це коштуватиме не 1 відсоток від суми договору, а один неоподаткований мінімум доходів громадян.

6. Що змінюється у регулюванні діяльності посадових осіб ТОВ?

Директор та члени наглядової ради можуть діяти на підставі трудового або цивільно-правового договору.

Встановлені правила неконкуренції для посадових осіб ТОВ у випадку роботи у конкуруючих бізнесах, а також правила дій у випадку виникнення конфлікту інтересів між обов’язками посадової особи та приватними інтересами такої особи.

Встановлено відповідальність посадових осіб діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.

Встановлено солідарну відповідальність керівників та посадових осіб за збитки, заподіяні ТОВ.

7. Чисті активи ТОВ – що нового?

 • чисті активи ТОВ – це критерій для перевірки фінансового здоров’я ТОВ. Виконавчий орган зобов’язаний скликати ЗЗУ у випадку, якщо їх показник знизився більш як на 50% порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року. Недотримання цього правила може призвести до субсидіарної відповідальності виконавчого органу у випадку банкрутства ТОВ;

 • скасовано необхідність дотримання рівня чистих активів ТОВ порівняно з статутним капіталом ТОВ;

 • вартість чистих активі ТОВ є критерієм для визначення значних правочинів ТОВ та порядку надання згоди на їх укладення.

8. Договори ТОВ

В статуті ТОВ можуть встановлюватися індивідуальні правила укладення значних правочинів та правочинів за заінтересованістю. Передбачена диспозитивність у встановленні критеріїв таких правочинів та порядку надання згоди на їх укладення.

9. Чи можна виключити учасника з ТОВ?

 • Ні, окрім двох випадків за рішенням загальних зборів:
  - у випадку заборгованості за внеском в статутний капітал;
  - виключення спадкоємця учасника, частка якого складає менше 50%, який протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини не подав заявку про вступ до ТОВ.

 • Учасник, якого виключено, має право отримати вартість оплаченої частини своєї частки виходячи з її ринкової вартості. Така вартість визначається станом на день, що передує дню прийняття рішення про виключення.

10. Чи змінився порядок виходу учасника з ТОВ?

 • Наразі без згоди інших учасників дозволено тільки вихід учасника, що володіє менше ніж 50% часток в статутному капіталі ТОВ. Для виходу учасника з більшою часткою потрібна одностайна згода інших учасників ТОВ. Вихід учасника з ТОВ, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється;

 • учасник, що виходить, має право отримати вартість оплаченої частини своєї частки виходячи з її ринкової вартості. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню подання таким учасником відповідної заяви до ЄДР;

 • Датою виходу нарешті визначено дату відповідного запису в ЄДР. Одночасно з реєстрацією виходу зменшується статутний капітал ТОВ на відповідний розмір частки учасника, що виходить.

11. Корпоративний договір та безвідклична довіреність

 • учасники ТОВ можуть укласти корпоративний договір;

 • корпоративний договір встановлює порядок реалізації учасниками прав та повноважень. Такий договір має інший предмет регулювання аніж статут, який встановлює зміст прав та повноважень учасників в межах, дозволених Законом;

 • учасники не зобов'язані повідомляти ТОВ про наявність та зміст корпоративного договору, якщо не домовились про інше в договорі. Це правило не поширюється на ТОВ, в яких є частка держави або територіальної громади;

 • На виконання корпоративного договору учасник може видати безвідкличну довіреність, наприклад на надання повноважень продати певну кількість часток за певною ціною при настанні певних обставин;

 • Договір, укладений ТОВ на порушення корпоративного договору, є нікчемним, якщо інша сторона знала або могла знати про факт такого порушення. В інших випадках такий інший договір є чинним;

 • Якщо учасник ТОВ – сторона корпоративного договору вчинив дії всупереч корпоративному договору, це не є правомірною підставою для визнання недійсним відповідного рішення ТОВ. Водночас, захист прав інших учасників здійснюється у інший спосіб, зокрема через компенсаторні механізми – стягнення збитків чи неустойки.

12. А що ще змінюється?

 • Скасовано відповідні положення про ТОВ та товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ) в Законі України "Про господарські товариства";

 • Скасовано статті 140 – 151 Цивільного кодексу України – відповідний розділ про ТОВ та ТДВ;

 • Частково скасовано дублюючі положення Господарського кодексу України.

Завантажити статтю

Автори